De bruggenbouwer tussen overlater en overnemer
Overnamebemiddeling en Advies Over O.B.A. Overlaters bieden aan Overnemers zoeken Bedrijfswaardering Overnamenieuwsbrief Referenties
 

PRIVACYBELEID

1. Algemeen

OBA verzamelt persoonsgegevens vanaf het eerste gebruik van de website www.oba.be (hierna verkort de "Website") en/of de diensten die worden aangeboden door OBA. Deze persoonsgegevens kunnen voor allerlei doeleinden worden aangewend, die hierna worden gespecifieerd. Met dit Privacybeleid wil OBA de gebruiker op de hoogte brengen inzake de verantwoordelijke partijen, de verwerkingsdoeleinden, de verwerkingshandelingen en de rechten van de gebruiker.

De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante (Belgische en Europese) wetgeving, en meer bepaald de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Door gebruik te maken van de Website en/of de diensten van OBA verschaft de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens te verwerken conform dit Privacybeleid.

Wanneer de gebruiker jonger dan 16 jaar is, dient de toestemming tot verwerking van diens persoonsgegevens te worden verleend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.

Gezien de huidige stand der techniek is het niet mogelijk om een projectie van onze toekomstige verwerkingshandelingen te maken. De inhoud van dit Privacybeleid kan bijgevolg ten allen tijde wijzigen. De gebruiker wordt geacht op regelmatige basis kennis te nemen van de inhoud van dit Privacybeleid, in ieder geval bij elk bezoek van onze Website.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De Website alsook alle subdomeinen worden beheerd door:

CVBA O.B.A.
Beheerstraat 49
8500 Kortrijk
BELGIň

BE 0435.588.495
RPR KORTRIJK
T: +32 56 35 78 24
F: +32 56 35 83 49
www.oba.be
info@oba.be

hierna kortweg "OBA" genoemd.

Dit Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de verwerkingshandelingen waarvoor OBA als verantwoordelijke voor de verwerking wordt aangeduid.

3. Wettelijke grondslagen

De gegevens van de gebruiker worden verwerkt op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • met toestemming van de gebruiker;
 • indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is, of om op verzoek van de gebruiker vůůr de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

4. Verzamelen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden op volgende manieren verzameld;

 • Via de registratie van de gebruiker
 • Via de toegang tot en het gebruik van de Website en de diensten van OBA door de gebruiker
 • Via verscheidene technische middelen, waaronder cookies en login-informatie
De gebruiker bepaalt in grote mate zelf de kwaliteit en kwantiteit van persoonsgegevens die hij via de Website verschaft. De gegevensverwerking zal uitgebreider zijn naarmate het gebruik van de Website en de diensten van OBA toenemen.

OBA verzamelt en verwerkt in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. Hieronder inbegrepen gegevens omtrent ras of etnische afkomst, geloofsovertuiging, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische of gezondheidstoestand of seksuele gerichtheid.

5. Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Voor een correcte toegang tot en gebruik van de Website en de diensten van OBA;
 • Voor het versturen van in hoofdzaak commerciŽle berichten;
 • Voor handelingen die onder "algemeen ledenbeheer" vallen;
 • Voor het aangaan en het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Voor het opstellen van facturen;
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven;
 • Voor reclame- en/of marketingdoeleinden.
De persoonsgegevens worden minstens zo lang als noodzakelijk, maar niet langer dan noodzakelijk, bewaard voor de verwezenlijking van de doeleinden.

6. Worden persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?

De verzamelde persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derde partijen en vormen evenmin het voorwerp van een overdracht.

De enige uitzondering is wanneer de gebruiker als potentiŽle koper of potentiŽle verkoper in contact wil worden gebracht met een overlater of overnemer, dan verschaft de gebruiker uitdrukkelijk de toestemming aan OBA om de verzamelde persoonsgegevens mee te delen aan de overlater of overnemer.

7. Welke rechten heeft de gebruiker?

OBA stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwerkt worden. De verwerking gebeurt met bijzondere aandacht voor:

 • de verwerking gebeurt op een eerlijke en rechtmatige wijze met oog op welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;
 • de verwerkingshandelingen gebeuren louter toereikend, ter zake dienend en is niet overmatig in functie van de welbepaalde doeleinden;
 • de persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden.
De gebruiker geniet daarenboven de rechten zoals toegekend in de toepasselijke Privacywet en hierna opgesomd. De gebruiker oefent zijn rechten uit door middel van een gedagtekend en ondertekend verzoek via email gericht aan emailadres info@oba.be. Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart.

Indien de voorwaarden zijn nageleefd is OBA verplicht gevolg te geven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek.

De gebruiker beschikt over de volgende rechten:

7.1 Inzagerecht

De gebruiker heeft een recht op kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende persoonsgegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, over de termijn gedurende dewelke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, van de categorieŽn persoonsgegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieŽn ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.

7.2 Recht van verzet en verbetering

De gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren, alsook alle onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

7.3 Recht op verwijdering

De gebruiker heeft het recht om alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te laten uitwissen in de volgende limitatief opgesomde gevallen:

 • wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn ingezameld of anderszins verwerkt;
 • wanneer de gebruiker zijn toestemming intrekt en er geen andere grondslag is voor de verwerking;
 • wanneer de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier worden verwerkt;
 • wanneer de gebruiker bezwaar maakt tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;
 • wanneer de persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan en in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op OBA rust;
 • wanneer de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van de informatiemaatschappij.
De aanvraag tot verwijdering kan geweigerd worden op grond van de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, de verplichtingen vervat in het Unierecht of het lidstatelijk recht, redenen van algemeen belang op gebied van volksgezondheid of algemeen belang in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

7.4 Recht op overdraagbaarheid

De gebruiker heeft steeds het recht de persoonsgegevens die op hem van toepassing zijn te verkrijgen in een vorm die gestructureerd, gangbaar en leesbaar voor een machine is.
br> De gebruiker heeft het recht om de in bovengenoemde vorm verkregen persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien:

 • de verwerking berust op toestemming;
 • de verwerking via geautomatiseerde procedťs wordt verricht.

7.5 Recht op bezwaar

De gebruiker is gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende gegevens.

Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten. Wanneer de gebruiker bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

7.6 Klachtenrecht

Iedere gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, meer bepaald de Privacycommissie, wanneer de gebruiker meent een inbreuk vast te stellen op de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens.

OBA sfeerbeeld

De bruggenbouwer tussen overlater en overnemer


O.B.A. cvba ē Beheerstraat 49 ē B-8500 Kortrijk ē T: 056/35 78 24 ē F: 056/35 83 49 ē E-mail: info@oba.be • BTW BE 0435.588.495 RPR Kortrijk
Privacy beleid
Twitter Linkedin  
tales.be | SEO by bSeen